Quy trình gia công chi tiết sản phẩm / Processing process of product details Đảm bảo các sản phẩm được gia công đúng một quy trình cách làm thống nhất: kích thước, màu sắc, công năng theo bảng vẽ, yêu cầu từ khách hàng. 1. Gia công mẫu. 2. Xác nhận mẫu và chữ ký khách hàng. 3. Lên quy trình gia công. 4. Lưu lại thông tin mẫu, các quy cách, quy định cần chú ý trong quá trình gia công. ------------------ Ensure the products are processed according to a uniform procedure: size, color, function according to the drawing board, requirements from customers. 1. Sample processing. 2. Confirm the sample and customer signature. 3. Up process. 4. Save sample information, specifications, regulations that need attention during processing.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

0348959559